Amdanom ni

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r broses barhaus o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn ardal Gorllewin Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd y tri awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru (Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ateb gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth yn eistedd ar y Bwrdd hefyd, ynghyd â chynrychiolydd gofalwyr.

 


Mawrth 5, 2018

Llythyr Newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Croeso i ail rifyn Newyddion Gorllewin Cymru – llythyr newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Rhowch eich barn inni: Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am […]
Mawrth 5, 2018

Asesu’r angen am ofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru

Mae Adran 14 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a’r Byrddau Iechyd Lleol gynnal Asesiadau o’r […]
Mawrth 5, 2018

Adroddiad Blynyddol 2016/17

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Partneriaeth Gofal Orllewin Cymru ei gyflwyno i’r Gweinidog dros Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd ar 31 Mawrth, 2017. Mae copi o’r […]
Mawrth 5, 2018

Llythyr Newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Rydym am gael eich barn am y llythyr newyddion hwn a’ch syniadau am eitemau i’w cynnwys yn rhifynnau’r dyfodol. Gallwch anfon eich sylwadau a’ch syniadau at […]

Storïau newyddion