Amdanom ni

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r broses barhaus o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn ardal Gorllewin Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd y tri awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru (Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ateb gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth yn eistedd ar y Bwrdd hefyd, ynghyd â chynrychiolydd gofalwyr.

 Darllen mwy


Asesu’r angen am ofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru

Mae Adran 14 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a’r Byrddau Iechyd Lleol gynnal Asesiadau o’r Boblogaeth sy’n dynodi’r angen am ofal a chymorth, ac am anghenion cymorth y gofalwyr, yn eu hardal. Hefyd, mae’n ofynnol iddynt ddynodi’r ystod o wasanaethau sydd eu hangen, i ba raddau mae’r anghenion hyn yn cael eu diwallu ac ym mha fodd bydd gwasanaethau’n cael eu darparu’n Gymraeg. Rhaid cynnal Asesiadau o’r Boblogaeth bob pum mlynedd.

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cyhoeddi ei Asesiad cyntaf o boblogaeth y rhanbarth. Mae’r Bartneriaeth yn tynnu partneriaid ynghyd o gynghorau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, sefydliadau o’r trydydd sector a’r sector annibynnol, ynghyd â defnyddwyr a gofalwyr. Mae’r Asesiad ar gael isod.

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru ar gael yma: http://www.wwcp.org.uk/?lang=cy. I gael rhagor o wybodaeth am yr Asesiad o’r Boblogaeth a sut bydd y Bartneriaeth yn defnyddio’i chanfyddiadau i wella gofal a chymorth yn y dyfodol, cysylltwch â Martyn Palfreman, Pennaeth Cydweithredu Rhanbarthol: MJPalfreman@sirgar.gov.uk

Asesiad Poblogaeth Gorllewin Cymru Mawrth 2017


Adroddiad Blynyddol 2016/17

Mae Adroddiad Blynyddol cyntaf Partneriaeth Gofal Orllewin Cymru ei gyflwyno i’r Gweinidog dros Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd ar 31 Mawrth, 2017. Mae copi o’r adroddiad ar gael drwy glicio ar y ddolen isod (bydd fersiwn Gymraeg ar gael cyn bo hir).

Cliciwch ar y graffig isod i agor y ddogfen.


Llythyr Newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Rydym am gael eich barn am y llythyr newyddion hwn a’ch syniadau am eitemau i’w cynnwys yn rhifynnau’r dyfodol. Gallwch anfon eich sylwadau a’ch syniadau at WWWBP@sirgar.gov.uk.

Storïau newyddion

Tachwedd 2, 2016

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Canllaw Pobl Hŷn

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – Canllaw Pobl Hŷn Yn dilyn gweithrediad y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) […]
Hydref 5, 2016

WLGA Newyddion – Gwefan hysbysu newydd er lles pobl Cymru

WLGA Newyddion – Gwefan hysbysu newydd er lles pobl Cymru Mae gwefan arloesol wedi’i chyflwyno i helpu pobl Cymru i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r […]
No feed items found.