Amdanom ni

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r broses barhaus o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn ardal Gorllewin Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd y tri awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru (Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector annibynnol.Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cael ei sefydlu i hyrwyddo integreiddio gwasanaethau allweddol a goruchwylio’r gwaith o roi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ar waith yng Ngorllewin Cymru. Mae defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth yn eistedd ar y Bwrdd hefyd, ynghyd â chynrychiolwyr gofalwyr.

Porth Data Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Mae’r Porth, a ddatblygwyd ar y cyd ag Uned Ddata Cymru, yn cynnwys fersiwn ar-lein o’n Cynllun Ardal, ‘Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd’ a ffeithiau allweddol o’n Hasesiad Poblogaeth cyntaf, a gynhaliwyd yn 2016-17. Mae’r Porth hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddata demograffig a data am wasanaethau a pherfformiad, gan roi dull defnyddiol i bartneriaid gynllunio gwasanaethau a monitro effaith y newidiadau yr ydym yn eu gwneud.

‘Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol’

Ym mis Mehefin 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ‘Cymru Iachach’, sy’n nodi rhaglen genedlaethol ar gyfer y gwaith parhaus o drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Cynllun yn rhoi sylw i ganfyddiadau allweddol yr Adolygiad Seneddol diweddar o Iechyd a Gofal yng Nghymru.  Bydd £100 miliwn ar gael ledled Cymru yn ystod y ddwy flynedd nesaf drwy Gronfa Drawsnewid i gefnogi newidiadau, a hynny’n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

E-Fwletin Misol – Dydd Gwener 21 Medi 2018


Medi 27, 2018

Ysgogi Comisiynu Rhanbarthol Drwy Well Deallusrwydd Gwahoddiad i Dendro

Gofynion tendro Nod cyffredinol y tendr yw:  Asesu a deall amrywioldeb rhanbarthol lleoliadau mewn cartrefi gofal (pobl hŷn yn bennaf) ledled rhanbarth Gorllewin Cymru, er mwyn […]
Awst 24, 2018

Gwefan Brocera Lleoliadau-Datganiadau o Ddiddordeb

Amlinelliad o’r Tendr Mae’r gwahoddiad i dendro hwn yn ymwneud yn benodol â datblygu datrysiad dwyieithog, chwiliadwy ar y we i hwyluso proses effeithiol o ddod […]
Mehefin 28, 2018

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2017/18 Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Partneriaeth […]
Mawrth 29, 2018

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD Mae Adran 14A o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau […]

Storïau newyddion

Mehefin 7, 2018

CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru Cynhadledd Ranbarthol: Cyflawni Newid gyda’n gilydd 24 Mai 2018 Parc Y Scarlets, Llanelli Ddwy flynedd ar ôl cyflwyno Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a […]