Rhestr asedau’r Ganolfan RIIC – Academia

Sefydliad Gwefan Crynodeb Rhwydwaith / Cydweithrediadau Cyfeiriad Math(au)
Higher Education – Universities
Row 1 col 6 content
Aberystwyth University Row 1 col 6 content
Centre for excellence for Rural Health Research Gwefan

Cysylltu

Daw’r Ganolfan ag ysgolheigion o dair athrofa a phedair adran at ei gilydd; sef Seicoleg, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), , i gyflawni gwaith ymchwil arloesol, llawn effaith fydd yn sail i ddarparu gofal iechyd gwledig ar gyfer cenedlaethau heddiw ac yfory. Aberystwyth University, Reception, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL Academia
Health
Wellbeing and Health Assessment Research unit Gwefan

 

Diben yr uned yw hyrwyddo ymchwil yn ymwneud ag iechyd a lles o fewn y Brifysgol drwy feithrin cysylltiadau â’r gymuned leol a darparu cyfleuster i gwrdd ag aelodau o’r cyhoedd a’u galluogi i gyfrannu at y broses ymchwil. Aberystwyth University, Reception, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL Academia
Health
Living Lab Gwefan

 

Aberystwyth University, Reception, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL Academia
Business/Enterprise
Business and Innovation Gwefan

Cysylltu

Mae Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi (YB&A) yn bennaf yn cefnogi staff ymchwil gweithiol. Aberystwyth University, Reception, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL Business Enterprise

Academia

University of Wales trinity Saint David
Rural Health Care Wales Gwefan

Cysylltu

Prif nodau Iechyd a Gofal Gwledig Cymru yw:
darparu pwynt ffocws ar gyfer datblygu a choladu ymchwil o ansawdd uchel sy’n berthnasol i iechyd a lles gwledig
gwella hyfforddiant a’r gallu i recriwtio a chadw gweithlu proffesiynol mewn cymunedau gwledig
cael ei gydnabod yn esiampl ym maes iechyd a lles gwledig, a hynny ar y llwyfan rhyngwladol
Academia

Health

Assistive Technologies Innovation Centre ATiC Gwefan

CYsylltu

AMae ATiC yn bartner ym mhrosiect Accelerate sy’n helpu arloeswyr yng Nghymru i droi eu syniadau’n ddatrysiadau. Os oes gennych syniad ar gyfer technoleg gofal iechyd ond nid ydych yn siŵr pa gamau i’w cymryd nesaf, os ydych mewn busnes ac yn chwilio i ehangu eich ystod o gynhyrchion, neu os ydych yn weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd sydd wedi sylwi ar ffordd glyfar o wella proses – rydyn ni eisiau gweithio gyda chi. Accelerate University of Wales Trinity Saint David | Technium 1King’s Road             Swansea, SA1 8PHE Business/Enterprise

Academia

WAPPAR Wales academy for Professional Practice and Applied Research Gwefan

Cysylltu

Canolfan ar gyfer rhagoriaeth mewn dysgu a datblygu arferion sy’n cynnig rhaglenni/DPP pwrpasol, o gyrsiau byr i ddoethuriaethau, ar gyfer gweithwyr proffesiynol a’u sefydliadau. Academia
Swansea University

 

Life Science Hub

(these are the details for a hub in cardiff)

Gwefan Ein nod yw helpu pobl Cymru i elwa o gael gofal iechyd a llesiant economaidd gwell. Gwnawn hynny drwy weithio gyda chwmnïau arloesi i ganfod atebion i’r GIG a darparwyr gofal iechyd. Life Sciences Hub Wales 3 Assembly Square Cardiff Bay CF10 4PL Academia
Health
Accelerate

(this is also based in Cardiff)

Gwefan

Cysylltu

Accelerate sy’n helpu arloeswyr yng Nghymru i droi eu syniadau’n ddatrysiadau. Os oes gennych syniad ar gyfer technoleg gofal iechyd ond nid ydych yn siŵr pa gamau i’w cymryd nesaf, os ydych mewn busnes ac yn chwilio i ehangu eich ystod o gynhyrchion, neu os ydych yn weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd sydd wedi sylwi ar ffordd glyfar o wella proses – rydyn ni eisiau gweithio gyda chi. Academia
Business/Enterprise
Health
Centre for improvement and innovation Gwefan

Cysylltu

Academia
Health
Health Technology Centre HTC (Swansea Uni) Gwefan

Cysylltu

is the PI of the group

 

Mae HTC yn cefnogi trosi syniadau o’r sectorau Gwyddor Bywyd ac Iechyd yng Nghymru yn gynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd, gan anelu at greu gwerth economaidd hirhoedlog ochr yn ochr â manteision cymdeithasol ehangach. Academia
Business/Enterprise
Health
BEACON Gwefan

Cysylltu

for the project’s centre in Aberystwyth

Bydd BEACON yn helpu busnesau Cymru i ddatblygu ffyrdd newydd o droi cnydau megis rhygwellt, ceirch a miscanthus (hesg eliffant) yn gynnyrch fferyllol, cemegol, tanwydd a chosmetig. Academia
Business/Enterprise
CALIN Gwefan

Cysylltu

Mae CALIN, rhwydwaith gwyddor bywyd uwch sy’n cysylltu busnes, y byd academaidd a gofal iechyd ag arbenigwyr o chwe phrifysgol flaenllaw yng Nghymru ac Iwerddon … rhwydwaith yn caniatáu mynediad at dechnoleg, arbenigedd gwyddonol, a rhwydwaith o arloeswyr gwyddor bywyd i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynnyrch, prosesau a gwasanaethau. Academia
Business/enterprise
BUCANIER Gwefan

Cysylltu

Cysylltu

Amcan BUCANIER (Adeiladu Clystyrau a Rhwydweithiau Arloesedd, Menter ac Ymchwil) yw rhoi cymorth i fusnesau bach ar ffin Môr Iwerddon dros y tair blynedd nesaf. Business Enterprise
Academia
Health Technology Wales Gwefan

Cysylltu

Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn gorff cenedlaethol sy’n gweithio i wella ansawdd y gofal yng Nghymru. Rydym yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i sicrhau dull gweithredu Cymru gyfan. Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru ac yn cael ein lletya o fewn GIG Cymru, ond yn annibynnol ar y ddau. Mae ein cylch gwaith yn cynnwys unrhyw dechnoleg iechyd nad yw’n feddyginiaeth, fel dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol, therapïau seicolegol, telefonitro neu adsefydlu. Welsh Government/other
Academia
SAIL Gwefan

Cysylltu

Mae SAIL yn golygu Cyswllt Gwybodaeth Ddienw Ddiogel. Mae Banc Data SAIL yn system flaenllaw o safon fyd-eang ar gyfer storio a defnydd cadarn a diogel o ddata dienw yn seiliedig ar berson ar gyfer ymchwil i wella iechyd, lles a gwasanaethau. Mae ei fanc data o ddata dienw ynghylch poblogaeth Cymru yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Wedi’i gefnogi a’i gymeradwyo gan y Llywodraeth, mae Banc Data SAIL yn derbyn cyllid craidd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Llywodraeth Cymru. Academia
Welsh Government/Other
Innovation Technologists
Wellness and Life Science Village Gwefan

Gwefan

Gwefan

Cysylltu for the wider area around Llanelli being developed

Wrth gyfuno gwaith ymchwil a datblygu uwch ym maes gwyddor bywyd â chyfleusterau gan gynnwys canolfan hamdden o’r radd flaenaf, tai gofal ychwanegol a gofal nyrsio, bydd Pentref Gwyddor Bywyd a Llesiant Llanelli yn Llynnoedd Delta ymhlith y datblygiadau cyntaf o’i fath. Academia
Business/Enterprise
ASCC Academic Social care research Collaboration

(the webpage says this project is completed)

Gwefan

Cysylltu

Swansea, Bangor and Cardiff Uni Academia
Health
Swansea Met
Further Education
Pembrokeshire College Gwefan

Cysylltu

Academia
Darwin Centre Academia
Voluntary Sector
Coleg Sir Gar Gwefan

Cysylltu

Mae gan y Coleg ystod gynhwysfawr ac eang o raglenni dysgu academaidd a galwedigaethol. Mae’r rhain yn amrywio o lefel cyn mynediad i raglenni graddedig, gan ddarparu gwasanaeth i’r gymuned ddysgu gyfan. Academia
Coleg Ceredigion Gwefan

Cysylltu

Mae’r coleg yn cynnig darpariaeth ddysgu mewn ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol sy’n amrywio o lefel cyn-mynediad i Lefel 4. Yn ogystal, rydym yn cynnig ystod o ddarpariaeth dysgu seiliedig ar waith (Gofal a Chyfrifyddu yw’r prif feysydd) yn ogystal â chyflwyno darpariaeth ar gyfer CiTB. Hefyd, mae’r coleg yn cyflwyno ychydig bach o ddarpariaeth addysg uwch (hyfforddiant athrawon) a ariennir trwy drefniant breiniol gyda PCYDDS. Academia