Rhestr asedau’r Ganolfan RIIC – Awdurdodau Lleol

Sefydliad Gwefan Crynodeb Rhwydwaith / Cydweithrediadau Cyfeiriad Math(au)
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Gwefan

Cysylltu

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhwydwaith, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy’n dod ag ystod eang o bartneriaid ledled y GIG yng Nghymru, prifysgolion a sefydliadau ymchwil, awdurdodau lleol, ac eraill, ynghyd. . Welsh Government/other/
Academia/Health
(Public services boards – project groups)
Dewis Cymru Gwefan Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall. Mae gennym ni wybodaeth sy’n gallu eich helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig i chi, yn ogystal â gwybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal chi sy’n gallu’ch helpu gyda’r pethau sy’n bwysig i chi. Local Authority/Social Care/
Voluntary Sector
Sir Gâr
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr Gwefan

Cysylltu

Byddwn yn asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ac yn cyhoeddi cynllun llesiant bydd yn gosod allan ein hamcanion lleol a’r camau byddwn yn cymryd er mwyn eu cyflawni. Carmarthenshire Public Services Board  c/o Carmarthenshire County Council

County Hall

CarmarthenSA31 1JP

Local Authority/Social Care

Gofal Cymdeithasol

Gwefan

Cysylltu

Rydym yn helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth, ac i barhau i wneud dewisiadau a chadw rheolaeth dros eu bywydau Local Authority/Social Care
Wellness and Life Science Village Gwefan
Ceredigion

Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion

Y Cynllun

Cysylltu

Cafodd Asesiad o Lesiant Lleol Ceredigion ei lywio gan waith ymgysylltu ac arolwg helaeth gyda dinasyddion a rhanddeiliaid, a thrwy ystyried gwybodaeth berthnasol megis data, tystiolaeth ac ymchwil sy’n bodoli eisoes. Local Authority/Social Care

Gofal Cymdeithasol

Gwefan

Cysylltu

Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol yn cynorthwyo pobl yng Ngheredigion fydd o bosib angen gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth, gofal neu eu hamddiffyn er mwyn eu galluogi i fyw yn ddiogel yn y gymuned. Cyngor Sir Ceredigion  Canolfan Rheidol Rhodfa Padarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth Ceredigion SY23 3UE Local Authority/Social Care

Is-Grwp Tlodi

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion

Gwefan

Cysylltu

Pwrpas yr Is-grŵp Tlodi yw i weithredu ar ran Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion i ddatblygu a chyflwyno ymateb cydlynol i’r risg cynyddol y mae dinasyddion Ceredigion yn wynebu yn sgil goblygiadau economaidd a chymdeithasol pellgyrhaeddol COVID-19. Local Authority/Social Care

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion

Gwefan

Cysylltu

Ceredigion County Council
Hywel Dda University Health Board
Natural Resources Wales
Mid and West Wales Fire & Rescue Service
Welsh Government
Ceredigion Association of Voluntary Organisations
Dyfed Powys Police & Crime Commissioner
Dyfed Powys Police
Dyfed Powys Probation Service
Wales Community Rehabilitation Company
Public Health Wales
Department for Work and Pensions
Aberystwyth University
University of Wales Trinity St David
Coleg Ceredigion
National Library of Wales
One Voice Wales
Cyngor Sir Ceredigion Canolfan Rheidol Rhodfa Padarn Llanbadarn Fawr Aberystwyth Ceredigion SY23 3UE Local Authority/Social Care
Sir Benfro
Pembroke Dock life hub Gwefan Bwriad y Bywydfan: Iechyd a Lles yn Llyfrgell Doc Penfro yw helpu unigolion a chymunedau De Sir Benfro drwy ddarparu lle ble gall pobl ddod o hyd i daflenni gwybodaeth o ansawdd da, cylchgronau a llyfrau ar bynciau’n ymwneud â gwella iechyd a lles, a hynny mewn lleoliad anffurfiol a chyfleus. Mae’r bywydfan yn rhad ac am ddim ar gyfer y cyhoedd, grwpiau cymunedol lleol ac elusennau. Local Authority/Social Care

Sir Benfro yn Dysgu

Gwefan

Cysylltu

Mae Sir Benfro yn Dysgu yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau sy’n gallu cyfrannu at eich iechyd a’ch lles. Local Authority/Social Care

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

Gwefan

Cysylltu

Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP
Local Authority/Social Care
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwefan

Cysylltu

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP
Local Authority/Social Care
Developing community resource teams in Pembrokeshire, Wales: Integration of health and social care in progress Gwefan This case study looks at integrated teams of health and social care professionals, known as community resource teams (CRTs), who work to co-ordinate care for people living at home in the largely rural county of Pembrokeshire. This model of care is one aspect of a wider strategic programme of integrated care, called Care Closer to Home. Academia