GORLLEWIN CYMRU IACHACH: SICRHAU NEWID

10 HYDREF 2019

PARC Y SCARLETS, LLANELLI

A HEALTHIER WEST WALES- Billingual Agenda

Speaker Biographies Cymraeg

6791 cymraeg Workshop Synopsis

Delegate attendance list

AM Workshop list

PM Workshop list

Amdanom ni

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r broses barhaus o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn ardal Gorllewin Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd y tri awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru (Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ateb gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth yn eistedd ar y Bwrdd hefyd, ynghyd â chynrychiolydd gofalwyr.


Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-19

E-fwletin Ionawr/Chwefror 2019

Cyflwyno newyddion ynghylch gwaith y bartneriaeth a datblygiadau eraill wrth drawsnewid iechyd a gofal yng Ngorllewin Cymru.

Porth Data Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Mae’r Porth, a ddatblygwyd ar y cyd ag Uned Ddata Cymru, yn cynnwys fersiwn ar-lein o’n Cynllun Ardal, ‘Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd’ a ffeithiau allweddol o’n Hasesiad Poblogaeth cyntaf, a gynhaliwyd yn 2016-17. Mae’r Porth hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddata demograffig a data am wasanaethau a pherfformiad, gan roi dull defnyddiol i bartneriaid gynllunio gwasanaethau a monitro effaith y newidiadau yr ydym yn eu gwneud.

‘Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol’

Ym mis Mehefin 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ‘Cymru Iachach’, sy’n nodi rhaglen genedlaethol ar gyfer y gwaith parhaus o drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Cynllun yn rhoi sylw i ganfyddiadau allweddol yr Adolygiad Seneddol diweddar o Iechyd a Gofal yng Nghymru.  Bydd £100 miliwn ar gael ledled Cymru yn ystod y ddwy flynedd nesaf drwy Gronfa Drawsnewid i gefnogi newidiadau, a hynny’n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

E-Fwletin Misol – Dydd Gwener 21 Medi 2018


Mehefin 28, 2018

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2017/18 Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Partneriaeth […]
Mawrth 29, 2018

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD Mae Adran 14A o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau […]
Mawrth 5, 2018

Llythyr Newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Croeso i ail rifyn Newyddion Gorllewin Cymru – llythyr newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Rhowch eich barn inni: Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am […]
Mawrth 5, 2018

Asesu’r angen am ofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru

Mae Adran 14 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a’r Byrddau Iechyd Lleol gynnal Asesiadau o’r […]

Storïau newyddion

Medi 19, 2019

Cynhadledd Flynyddol 2019

GORLLEWIN CYMRU IACHACH: SICRHAU NEWID PARC Y SCARLETS, LLANELLI 10 HYDREF 2019 Dyma ein cyfle unwaith mewn cenhedlaeth i drawsnewid iechyd, gofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru. […]
Medi 2, 2019

Cyfrannua at drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol

Yr hydref hwn, mae cyfres o ddigwyddiadau hanner diwrnod yn cael eu cynnal ledled Cymru ar gyfer pob aelod o staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau iechyd […]
Awst 14, 2019

Lansio Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru

Cafodd Siarter Anableddau Dysgu newydd Gorllewin Cymru sydd wedi’i llunio gan bobl sy’n byw ag anableddau dysgu o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ei lansio […]
    Feed has no items.