Amdanom ni

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r broses barhaus o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn ardal Gorllewin Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd y tri awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru (Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ateb gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth yn eistedd ar y Bwrdd hefyd, ynghyd â chynrychiolydd gofalwyr.


Porth Data Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Mae’r Porth, a ddatblygwyd ar y cyd ag Uned Ddata Cymru, yn cynnwys fersiwn ar-lein o’n Cynllun Ardal, ‘Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd’ a ffeithiau allweddol o’n Hasesiad Poblogaeth cyntaf, a gynhaliwyd yn 2016-17. Mae’r Porth hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddata demograffig a data am wasanaethau a pherfformiad, gan roi dull defnyddiol i bartneriaid gynllunio gwasanaethau a monitro effaith y newidiadau yr ydym yn eu gwneud.

 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2021-22

Gweler isod seithfed Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

 

Adroddiad  – Asesiad o Anghenion y Boblogaeth, Mehefin 2022

Mae’r Asesiad Poblogaeth hwn yn darparu dadansoddiad strategol lefel uchel o anghenion dinasyddion o ran gofal a chymorth ac anghenion gofalwyr o ran cymorth ledled Gorllewin Cymru.  Gellir dod o hyd iddo yma.

 

Adroddiad ynghylch Sefydlogrwydd y Farchnad Gorllewin Cymru

Dyma’r adroddiad rhanbarthol cyntaf ynghylch Sefydlogrwydd y Farchnad (MSR) ar gyfer Gorllewin Cymru. Cafodd yr MSR ei gomisiynu gan Bartneriaeth Gofal Gorllewin Cymru sy’n tynnu partneriaid ynghyd o lywodraeth leol, y gwasanaeth iechyd, y trydydd sector a’r sector annibynnol, ynghyd â defnyddwyr a gofalwyr, gyda’r nod o drawsnewid gwasanaethau gofal a chymorth yn y rhanbarth.

Mae hwn yn cael ei gyhoeddi yn amodol ar gymeradwyaeth ffurfiol gan y cynghorau newydd yn ein rhanbarth.

 

‘Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol’

Ym mis Mehefin 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ‘Cymru Iachach’, sy’n nodi rhaglen genedlaethol ar gyfer y gwaith parhaus o drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Cynllun yn rhoi sylw i ganfyddiadau allweddol yr Adolygiad Seneddol diweddar o Iechyd a Gofal yng Nghymru.  Bydd £100 miliwn ar gael ledled Cymru yn ystod y ddwy flynedd nesaf drwy Gronfa Drawsnewid i gefnogi newidiadau, a hynny’n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

 


Tachwedd 26, 2020

Ein Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025

26 Tachwedd 2020 Mae’n Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ac rydym wrth ein bodd o gael lansio Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol – Gwella Bywydau Gofalwyr. Mae pawb ar y […]
Mehefin 28, 2018

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2017/18 Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Partneriaeth […]
Mawrth 29, 2018

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD Mae Adran 14A o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau […]
Mawrth 5, 2018

Llythyr Newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Croeso i ail rifyn Newyddion Gorllewin Cymru – llythyr newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Rhowch eich barn inni: Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am […]

Storïau newyddion

Tachwedd 26, 2020

Ein Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Cymru 2020-2025

26 Tachwedd 2020 Mae’n Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr ac rydym wrth ein bodd o gael lansio Strategaeth Gofalwyr Ranbarthol – Gwella Bywydau Gofalwyr. Mae pawb ar y […]
Awst 14, 2020

Mae Adroddiad Arolwg Strategaeth Gofalwyr Rhanbarthol Gorllewin Cymru

Diolch i bawb wnaeth gyfrannu adborth at ein harolwg gofalwyr rhanbarthol. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma ac mae eich adborth yn cael ei ddefnyddio i […]
Hydref 29, 2019

Adeiladu Capasiti Sir Benfro i Ofalu

Adeiladu Capasiti Sir Benfro i Ofalu… …Drwy Fentrau Cymunedol a Chymdeithasol Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 2019 2.00 – 4.15 (te, coffi a chacen o 1.30) Neuadd […]
    Feed has no items.