Amdanom ni

Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru wedi cael ei sefydlu i oruchwylio’r broses barhaus o drawsnewid ac integreiddio gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant yn ardal Gorllewin Cymru. Mae’r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd y tri awdurdod lleol yng Ngorllewin Cymru (Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Ceredigion a Chyngor Sir Penfro), Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector annibynnol. Mae Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi cael ei sefydlu i ateb gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae defnyddwyr gwasanaethau gofal a chymorth yn eistedd ar y Bwrdd hefyd, ynghyd â chynrychiolydd gofalwyr.


Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2018-19

E-fwletin Ionawr/Chwefror 2019

Cyflwyno newyddion ynghylch gwaith y bartneriaeth a datblygiadau eraill wrth drawsnewid iechyd a gofal yng Ngorllewin Cymru.

Porth Data Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Mae’r Porth, a ddatblygwyd ar y cyd ag Uned Ddata Cymru, yn cynnwys fersiwn ar-lein o’n Cynllun Ardal, ‘Cyflawni Newid Gyda’n Gilydd’ a ffeithiau allweddol o’n Hasesiad Poblogaeth cyntaf, a gynhaliwyd yn 2016-17. Mae’r Porth hefyd yn cynnwys amrywiaeth o ddata demograffig a data am wasanaethau a pherfformiad, gan roi dull defnyddiol i bartneriaid gynllunio gwasanaethau a monitro effaith y newidiadau yr ydym yn eu gwneud.

‘Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol’

Ym mis Mehefin 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen ‘Cymru Iachach’, sy’n nodi rhaglen genedlaethol ar gyfer y gwaith parhaus o drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Cynllun yn rhoi sylw i ganfyddiadau allweddol yr Adolygiad Seneddol diweddar o Iechyd a Gofal yng Nghymru.  Bydd £100 miliwn ar gael ledled Cymru yn ystod y ddwy flynedd nesaf drwy Gronfa Drawsnewid i gefnogi newidiadau, a hynny’n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol.

E-Fwletin Misol – Dydd Gwener 21 Medi 2018


Mehefin 28, 2018

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru Adroddiad Blynyddol 2017/18 Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Partneriaeth […]
Mawrth 29, 2018

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru

Cynllun Ardal Gorllewin Cymru 2018-2023 CYFLAWNI NEWID GYDA’N GILYDD Mae Adran 14A o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau […]
Mawrth 5, 2018

Llythyr Newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

Croeso i ail rifyn Newyddion Gorllewin Cymru – llythyr newyddion Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru. Rhowch eich barn inni: Os oes gennych unrhyw sylwadau neu adborth am […]
Mawrth 5, 2018

Asesu’r angen am ofal a chymorth yng Ngorllewin Cymru

Mae Adran 14 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a’r Byrddau Iechyd Lleol gynnal Asesiadau o’r […]

Storïau newyddion

Medi 2, 2019

Cyfrannua at drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol

Yr hydref hwn, mae cyfres o ddigwyddiadau hanner diwrnod yn cael eu cynnal ledled Cymru ar gyfer pob aelod o staff sy’n gweithio mewn gwasanaethau iechyd […]
Awst 14, 2019

Lansio Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru

Cafodd Siarter Anableddau Dysgu newydd Gorllewin Cymru sydd wedi’i llunio gan bobl sy’n byw ag anableddau dysgu o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ei lansio […]
Chwefror 8, 2019

Datblygu Gwefan Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal

Datblygu Gwefan Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal Mae Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru yn datblygu gwefan gwbl ddwyieithog sy’n dangos argaeledd lleoliadau mewn cartrefi gofal i oedolion hŷn […]
    Feed has no items.