Rhestr asedau’r Ganolfan RIC – (Iechyd)

 

Sefydliad Gwefan Crynodeb Math(au) Rhif cyswllt
Iechyd Gofal Gwledig Cymru (Prifysgol Aberystwyth) Gwefan Mae Iechyd Gofal Gwledig Cymru (RHCW) yn sefydliad rhagoriaeth sy’n arwain y ffordd ym maes iechyd gwledig Iechyd Academia 01970 635918
Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD) (Prifysgol Aberystwyth) Gwefan Mae Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD) yn sefydliad ymchwil cenedlaethol, rhyngddisgyblaethol, gwyddorau cymdeithasol. Rydym wedi cael ein dynodi gan Lywodraeth Cymru fel canolfan ymchwil genedlaethol. Gan ddefnyddio dulliau arloesol, mae ein hymchwil yn rhychwantu meysydd economeg, cymdeithaseg, daearyddiaeth a gwyddoniaeth wleidyddol. Academia 02920 879338
Labordy Byw (Prifysgol Aberystwyth) Gwefan Nod Labordy Byw Canolbarth Cymru yw nodi strategaethau arloesol, cynhwysol ar gyfer twf craff a rhannu eu profiadau yn ôl trwy seilweithiau cyhoeddus a gwasanaethau cymdeithasol ROBUST, systemau bwyd cynaliadwy, a chymunedau ymarfer cysylltiadau diwylliannol. Academia
Gwasnaethau Menter ac Arloesedd Ymchwil (Prifysgol Cymry Y Drindod Dewi Sant) Gwefan Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth a gefnogir gan Raglen Ymchwil a Datblygu ESF (cronfa gymdeithasol Ewropeaidd). Academia Busnes/Menter 01792 481163
Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) Gwefan Mae ATiC yn bartner yn y prosiect Accelerate sy’n helpu arloeswyr yng Nghymru i droi eu syniadau yn atebion. P’un a oes gennych chi syniad ar gyfer technoleg gofal iechyd ond ddim yn siŵr pa gamau i’w cymryd nesaf, rydych chi mewn busnes ac yn edrych i ehangu eich ystod o gynnyrch, neu os ydych chi’n weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd sydd wedi sylwi ar ffordd graff o wella proses – rydyn ni eisiau i weithio gyda chi. Academia Busnes/Menter 01792 481232
Academi Cymru ar gyfer Arfer Proffesiynol ac Ymchwil Cymhwysol (ACAPYC) (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) Gwefan Canolfan ragoriaeth mewn datblygu ymarfer a dysgu sy’n cynnig DPP/rhaglenni pwrpasol o gyrsiau byr i ddoethuriaethau i weithwyr proffesiynol a’u sefydliadau. Academia 01267 676882
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (Prifysgol Abertawe) Gwefan Ein nod yw helpu pobl Cymru i elwa ar well gofal iechyd a lles economaidd. Gwnawn hynny drwy weithio gyda chwmnïau arloesol i ddod o hyd i atebion ar gyfer y GIG a darparwyr gofal iechyd. Iechyd Academia 02920 467030
Cydweithrediad Rhanbarthol dros Iechyd (ARCH) (Prifysgol Abertawe) Gwefan Mae Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd (ARCH) yn gydweithrediad unigryw rhwng tri phartner strategol; Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Phrifysgol Abertawe. Mae’n rhychwantu ardaloedd awdurdodau lleol Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe. Iechyd Academia 01639 862 825
Awdurdod Ymchwil Iechyd Gwefan Cyfeiriadur Ymchwil Cymru. Map llwybr ymchwil a rhestr o ymchwil – cyngor ar gymeradwyo moeseg ymchwil Iechyd Academia 0207 104 8100
Ymchwil a Datblygu Gwefan Mae Ymchwil a Datblygu yn dimau sydd wedi’u lleoli ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, sy’n gweithio drwy gydol y flwyddyn. Iechyd Academia 01267 235151
CALIN Gwefan Mae rhwydwaith gwyddor bywyd uwch sy’n cysylltu busnes, y byd academaidd a gofal iechyd ag arbenigwyr o chwe phrifysgol flaenllaw ledled Iwerddon a Chymru, CALIN … yn agor mynediad i dechnoleg, arbenigedd gwyddonol, a rhwydwaith o arloeswyr gwyddor bywyd i gefnogi datblygiad cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau. Academia
BUCANIER Gwefan Nod BUCANIER (Adeiladu Clystyrau a Rhwydweithiau Arloesedd, Menter ac Ymchwil) yw cefnogi busnesau bach ar ffin Môr Iwerddon dros y tair blynedd nesaf. Mae BUCANIER o fewn Sefydliad Gwyddor Bywyd 2 Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, cyfleuster ymchwil a chydweithio unigryw sy’n dod ag arbenigedd mewn ymchwil biofeddygol yn y labordy, iechyd y cyhoedd, gwyddorau poblogaeth, gwybodeg, a diwydiant ynghyd, gan sicrhau effaith glinigol byd go iawn. Academia 01792 606359
01646 689303
01554 742535
Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd Gwefan Gan gyfuno ymchwil gwyddor bywyd uwch a chyfleusterau datblygu busnes gyda chanolfan hamdden o’r radd flaenaf, tai gofal ychwanegol a gofal nyrsio, bydd Pentref Llesiant a Gwyddorau Bywyd Llanelli yn Llynnoedd Delta ymhlith y datblygiadau cyntaf o’i fath. Academia Busnes/Menter 01554 748815
Cydweithrediad ymchwil gofal cymdeithasol academaidd (ASCC) Gwefan Gan weithio mewn partneriaeth ar draws Prifysgolion Bangor, Caerdydd ac Abertawe ac a ariannwyd gan yr NISCHR, ceisiodd Cydweithrediad Ymchwil Gofal Cymdeithasol Academaidd Cymru Gyfan (ASCC) gryfhau gallu Sefydliadau Addysg Uwch a’u hasiantaethau partner i gyflawni agenda ymchwil y cytunwyd arni ac wedi’i blaenoriaethu i ymateb i anghenion cenedlaethol a lleol. Iechyd Academia 02920 879338
Coleg Sir Benfro Gwefan Coleg Sir Benfro yw darparwr mwyaf y sir o ystod eang o addysg a hyfforddiant ôl-16. Wedi’n lleoli mewn campws modern, pwrpasol yn Hwlffordd, rydym yn cynnig cyfleoedd hyfforddi rhagorol i bobl ifanc ac oedolion. Academia 0800 9776788
Canolfan Darwin Gwefan Mae rhaglen Ymchwil Darwin yn canolbwyntio ar ddatblygu organebau morol yn Sir Benfro, ac o amgylch arfordir Cymru, fel model ar gyfer monitro effeithiau newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a newidiadau amgylcheddol ar yr ecosystem forol. Academia/Sector Gwirfoddol 01437753196
Coleg Sir Gar Gwefan Mae gan y Coleg ystod gynhwysfawr ac eang o raglenni dysgu academaidd a galwedigaethol. Mae’r rhain yn amrywio o lefel cyn-mynediad i lefel graddedig, gan ddarparu gwasanaeth i’r gymuned ddysgu gyfan. Academia 01554 748000
Coleg Ceredigion Gwefan Mae’r coleg yn cynnig darpariaeth ddysgu mewn ystod eang o feysydd academaidd a galwedigaethol yn amrywio o gyn-fynediad i Lefel 4. Rydym hefyd yn cynnig ystod o ddarpariaeth dysgu yn y gwaith (Gofal a Chyfrifyddu yw’r prif feysydd) yn ogystal â chyflwyno darpariaeth ar gyfer CiTB . Mae’r coleg hefyd yn cyflwyno swm bach o ddarpariaeth addysg uwch (hyfforddiant athrawon) a ariennir drwy drefniant masnachfraint gyda’r Drindod Dewi Sant. Academia 01970 639700
Academi Wales Gwefan Academi Wales yw’r ganolfan ragoriaeth mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Wedi’i sefydlu ym mis Medi 2012, mae Academi Wales yn rhan o bortffolio Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru. Academia/ Llywodraeth Cymru
Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan (SAUM) Gwefan SAUM yw Sefydliad Astudiaethau Uwch cyntaf Cymru sy’n canolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol drawsnewidiol. Rydym yn tyfu cymuned fywiog, ar raddfa fawr, mudiad sydd â phwrpas brys i ymateb i gyfleoedd a heriau mwyaf hanfodol y byd. Academia 01792 205678
Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan (SAUM) Gwefan SAUM yw Sefydliad Astudiaethau Uwch cyntaf Cymru sy’n canolbwyntio ar ymchwil ryngddisgyblaethol drawsnewidiol. Rydym yn tyfu cymuned fywiog, ar raddfa fawr, mudiad sydd â phwrpas brys i ymateb i gyfleoedd a heriau mwyaf hanfodol y byd. Academia 01792 205678
Llyfrgell Ysbyty Cyffredinol Glangwili Gwefan Mae’r Llyfrgell yn darparu gwasanaethau i holl staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a myfyrwyr ar leoliad. Iechyd/Academia 01267 227076
Llyfrgell Ysbyty Cyffredinol Bronglais Gwefan Mae’r Llyfrgell yn darparu gwasanaethau i holl staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a myfyrwyr ar leoliad. Iechyd/Academia 01970 635803
Llyfrgell Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg Gwefan Mae’r Llyfrgell yn darparu gwasanaethau i holl staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a myfyrwyr ar leoliad. Iechyd/Academia 01437 773730
Canolfan y Dechnoleg Amgen Gwefan Mae’r Ganolfan y Dechnoleg Amgen yn elusen addysgol sy’n ymroddedig i ymchwilio a chyfathrebu atebion cadarnhaol ar gyfer newid amgylcheddol. Academia Busnes/Menter 01654 705950
Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) Prifysgol Abertawe Gwefan Mae Canolfan Economeg Iechyd Abertawe (SCHE) yn dîm o staff amlddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu a chymhwyso dulliau economeg iechyd i faterion ‘bywyd go iawn’ mewn polisi a darpariaeth gofal iechyd. Academia/Iechyd 01654 705950
Canolfan Am Heneiddio Arloesol Prifysgol Abertawe Gwefan Fel prif ganolfan Cymru ar gyfer astudiaethau heneiddio, mae’r Ganolfan Am Heneiddio Arloesol yn rhoi agwedd gadarnhaol at heneiddio a phobl hŷn wrth graidd ei busnes. Trwy ein hymchwil trawsnewidiol rydym yn sicrhau bod gofal, lles ac ansawdd bywyd yn cael eu tanategu gan y diweddaraf mewn syniadau gwreiddiol ac arloesol. Academia/Iechyd 01792 295789