Rhestr asedau’r Ganolfan RIC – (Y Sector Gwirfoddol a Chymunedol)

Sefydliad Gwefan Crynodeb Math(au) Rhif cyswllt
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwefan

Fel y corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru, mae CGGC yn bodoli i alluogi mudiadau gwirfoddol i wneud mwy o wahaniaeth gyda’i gilydd.

Sector Gwirfoddol 0300 111 0124
King’s Fund Gwefan Mae The King’s Fund yn sefydliad elusennol annibynnol sy’n gweithio i wella iechyd a gofal yn Lloegr. Ein gweledigaeth yw bod yr iechyd a’r gofal gorau posibl ar gael i bawb. Elusen Annibynnol 0207 307 2400
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO)

Gwefan Mae CAVO yn hyrwyddo ac yn cefnogi gweithredu cymunedol gwirfoddol ledled Ceredigion. Sector Gwirfoddol 01570 423 232
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS) Gwefan Mae CAVS yn elusen annibynnol ac yn gorff ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin. Sector Gwirfoddol 01267 245555
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) Gwefan Cymdeithas annibynnol o grwpiau gwirfoddol a chymunedol yn Sir Benfro yw Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro Sector Gwirfoddol 01437 769422
Gofal Solfach Gwefan Mae Gofal Solfach yn elusen gofrestredig a sefydlwyd gan y gymuned sy’n byw ym mhlwyf Solfach a Tre-groes yn Sir Benfro, Cymru. Sector Gwirfoddol 07805 717556
Sandy Bear Gwefan Mae Sandy Bear yn elusen ddi-elw sy’n ymroddedig i wella a chryfhau iechyd emosiynol a lles pobl ifanc 0-18 oed (gan gynnwys eu teuluoedd), sydd wedi profi marwolaeth anwyliaid. Sector Gwirfoddol 01437 700272
PLANED Gwefan Mae PLANED yn bartneriaeth a arweinir gan y gymuned a sefydlwyd fel menter gymdeithasol, Ymddiriedolaeth Ddatblygu, elusen, a chwmni cyfyngedig trwy warant, gydag aelodau ei Bwrdd yn gynrychiolwyr o gymunedau ac o’r sectorau cyhoeddus a phreifat. Sector Gwirfoddol 01834 860965
Canolfan Darwin Gwefan Mae rhaglen Ymchwil Darwin yn canolbwyntio ar ddatblygu organebau morol yn Sir Benfro, ac o amgylch arfordir Cymru, fel model ar gyfer monitro effeithiau newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a newidiadau amgylcheddol ar yr ecosystem forol. Academia/ Sector Gwirfoddol 01437 753 196
Ramblers Cymru Gwefan Mae Ramblers Cymru yn gweithio i hyrwyddo cerdded er pleser, iechyd, hamdden a thrafnidiaeth i bawb, o bob oed, cefndir a gallu, mewn trefi a dinasoedd yn ogystal ag yng nghefn gwlad. Sector Gwirfoddol 020 3961 3300
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Gwefan Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gweithio i warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol, ac i hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd fwynhau a deall ei rinweddau arbennig. Sector Gwirfoddol 01646 6248000
Cyfoeth Naturiol Cymru Gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r Corff mwyaf a Noddir gan Lywodraeth Cymru – mae’n cyflogi 1,900 o staff ledled Cymru gyda chyllideb o £180 miliwn. Dysgwch am y gwaith rydym yn ei wneud i sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal a’u cadw’n gynaliadwy, eu gwella’n gynaliadwy a’u defnyddio’n gynaliadwy, nawr ac yn y dyfodol Sector Gwirfoddol 0300 065 3000