Rhestr asedau’r Ganolfan RIIC – (Awdurdodau Lleol)

Sefydliad Gwefan Crynodeb Math(au) Rhif cyswllt
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Gwefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, yn gyntaf ac yn bennaf, yn ymwneud â gwella iechyd a gofal pobl a chymunedau. Llywodraeth Cymru 02920 230457
Dewis Cymru Gwefan Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut gallwch chi helpu rhywun arall. Mae gennym ni wybodaeth a all eich helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig i chi, ac mae gennym ni hefyd wybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal a all eich helpu gyda’r pethau sy’n bwysig i chi. Awdurdod Lleol
Gwella Iechyd a Gofal Iechyd Gwefan Mae’r Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI) wedi defnyddio gwyddor gwella i hyrwyddo a chynnal canlyniadau gwell ym maes iechyd a gofal iechyd yn rhyngwladol Sefydliad y Llywodraeth

Bwrdd Gwasnaethau Cyhoeddus

Gwefan
Gwefan
Gwefan
Mae’r Bwrdd yn gwneud gwahaniaeth drwy sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio i fynd i’r afael â blaenoriaethau a rennir. Awdurdod Lleol/Gofal cymdeithasol 01545 570881
01267 234567
01437 764551
BEACON Gwefan Mae BEACON yn bartneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe a Phrifysgol De Cymru sy’n gweithio ym maes trosi biomas a biowastraff yn gynhyrchion bio-seiliedig gyda chymwysiadau masnachol. Sefydliad y Llywodraeth 01970 823079

Technoleg Iechyd Cymru

Y Cynllun Mae Technoleg Iechyd Cymru (HTW) yn gorff cenedlaethol sy’n gweithio i wella ansawdd gofal yng Nghymru. Rydym yn cydweithio â phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg i sicrhau dull gweithredu Cymru gyfan. Cawn ein hariannu gan Lywodraeth Cymru a’n lletya o fewn GIG Cymru, ond yn annibynnol ar y ddau. Mae ein cylch gwaith yn cwmpasu unrhyw dechnoleg iechyd nad yw’n feddyginiaeth, fel dyfeisiau meddygol, gweithdrefnau llawfeddygol, therapïau seicolegol, tele-fonitro neu adsefydlu. Llywodraeth Cymru

SAIL

Gwefan Ystyr SAIL yw Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw. Mae Banc Data SAIL yn flaenllaw yn y byd ar gyfer storio a defnyddio data dienw sy’n seiliedig ar unigolion ar gyfer ymchwil i wella iechyd, llesiant a gwasanaethau. Mae ei gronfa ddata o ddata dienw am boblogaeth Cymru yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol. Gyda chefnogaeth a chymeradwyaeth y Llywodraeth, mae Banc Data SAIL yn derbyn cyllid craidd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Llywodraeth Cymru. Llywodraeth Cymru

Business Wales

Gwefan Mae Busnes Cymru yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n darparu cymorth a chyngor diduedd, annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru. Gyda chanolfannau rhanbarthol ledled Cymru, rydym yn cynnig cymysgedd o gymorth ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn ogystal â gweithdai hyfforddi a chyngor unigol. Busnes/Menter Llywodraeth Cymru 0300 603000

Canolfan Arloesedd y Bont

Gwefan Mae Canolfan Arloesedd y Bont yn darparu amgylchedd trawiadol ar gyfer arloesi a thwf busnes gan gynrychioli popeth sy’n gadarnhaol ar gyfer busnes, Awdurdod Lleol 01646 689200
Heddlu – Heddlu Dyfed Powys Gwefan Mae’r ardal a wasanaethir gan Heddlu Dyfed-Powys yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Awdurdod Lleol 101

Gwasanaethau Tân
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gwefan Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal ac amddiffyn, a gwasanaeth ymateb brys ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru. Awdurdod Lleol 0370 6060699

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST)

Gwefan Mae’r adran Ymchwil a Datblygu (Y&D) yn cefnogi datblygiad ymchwil o ansawdd uchel o fewn yr ymddiriedolaeth ac yn sicrhau ei fod yn cael ei gynnal a’i reoli i safon wyddonol a moesegol uchel. Llywodraeth Cymru 01745 532900
Gwelliant Cymru Gwefan Gwelliant Cymru yw gwasanaeth Gwella Cymru gyfan ar gyfer GIG Cymru. Rydym yn arbenigwyr mewn datblygu, gwreiddio a chyflawni gwelliannau system gyfan ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Llywodraeth Cymru 02920 227744
Canolfan Fenter Y Goleudy Mae adeilad y Goleudy yn gartref i lawer o wahanol fusnesau o drawstoriad o sectorau busnes gan gynnwys Ariannol a Phroffesiynol; Amgylcheddol; Gwyddorau Bywyd a Gweithgynhyrchu Uwch. Busnes/Menter 01554 748800
Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth Gwefan Yn Innovate UK KTN ein cenhadaeth yw cysylltu syniadau, pobl a chymunedau i ymateb i’r heriau hyn a sbarduno newid cadarnhaol drwy arloesi. Mae’r byd yr ydym yn byw ynddo yn wynebu heriau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd sy’n newid yn barhaus, a deimlir yn rhanbarthol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang hefyd. Llywodraeth 03333 403250
Iechyd Cyhoeddus Cymru Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwefan Yr asiantaeth iechyd cyhoeddus genedlaethol yng Nghymru.
Rydym yn gweithio i ddiogelu a gwella iechyd a llesiant a lleihau anghydraddoldebau iechyd i bobl Cymru.
Llywodraeth Cymru/ Iechyd 02920 348755
Swyddfa Archwilio Cymru Gwefan Ein nod yw rhoi sicrwydd i bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n dda. Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae’n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli a grymuso sector cyhoeddus Cymru i wella.
Llywodraeth Cymru 029 2082 9300
Comisiwn Bevan Gwefan Comisiwn Bevan yw prif felin drafod iechyd a gofal Cymru, a gynhelir ac a gefnogir gan
Brifysgol Abertawe. Gan weithio o fewn system iechyd a gofal gymhleth, mae ein
gweledigaeth yn syml – gwasanaeth iechyd a gofal cenedlaethol darbodus a
chynaliadwy i ddiwallu anghenion pob dinesydd sy’n parhau i fod yn driw i’w
werthoedd gwreiddiol, fel y sefydlwyd gan sylfaenydd y GIG, Aneurin Bevan.
Llywodraeth
Cymru/Iechyd
01792 604630
Llyfrgell Genedlaethol Cymru Gwefan Pwrpas Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw gwneud diwylliant a threftadaeth Cymru yn hygyrch i bawb ddysgu ac ymchwilio iddynt. Mae gan y Llyfrgell yr hawl i gael copi o bob cyhoeddiad a argreffir ym Mhrydain ac Iwerddon. Llywodraeth Cymru/Academia 01970 632 800
Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) Gwefan Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) yn darparu canllawiau a chyngor cenedlaethol i wella iechyd a gofal cymdeithasol. Llywodraeth Cymru 0300 323 0140
Pwyllgorau Moeseg Ymchwil Gwefan Rydym yn un o nifer o sefydliadau sy’n cydweithio yn y DU i reoleiddio a chymeradwyo
gwahanol agweddau ar ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Gwasanaeth
Moeseg Ymchwil (RES) yn un o’n swyddogaethau craidd ac mae wedi ymrwymo i alluogi a chefnogi ymchwil foesegol yn y GIG. Mae’n amddiffyn hawliau, diogelwch, urddas a lles cyfranogwyr ymchwil.
Llywodraeth Cymru/ Iechyd 0207 104 8000
Sefydliad
Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR)
Gwefan Mae NIHR yn ariannu, yn galluogi ac yn darparu ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol o’r radd flaenaf sy’n gwella iechyd a lles pobl, ac yn hybu twf economaidd. Llywodraeth Cymru/Academia Iechyd
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) Gwefan Mae HEFCW yn rheoleiddio ac yn ariannu addysg uwch yng Nghymru, ac yn helpu i gyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch. Llywodraeth Cymru/Academia 029 2085 9696
Canolfan Ymchwil Gymdeithasol Ewropeaidd (ESRC) Gwefan Mae’r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Polisi ac Ymchwil Lles Cymdeithasol (y Ganolfan Ewropeaidd) yn sefydliad rhynglywodraethol sy’n gysylltiedig â’r Cenhedloedd Unedig. Ei ddiben yw meithrin y cydweithio ym maes lles cymdeithasol rhwng llywodraethau a sefydliadau. Llywodraeth 00431 3194505-0
Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd (NISCHR) Gwefan Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhwydwaith, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy’n dod ag ystod eang o bartneriaid ynghyd ar draws y GIG yng Nghymru, prifysgolion a sefydliadau ymchwil, awdurdodau lleol, ac eraill. Llywodraeth Cymru/ Iechyd 02920 230457
Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) Gwefan Yng Nghyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) rydym yn ariannu
ymchwilwyr annibynnol o’r radd flaenaf mewn ystod eang o bynciau o hanes ac
archaeoleg i athroniaeth ac ieithoedd. Rydym hefyd yn ariannu ymchwil mwy
cyfoes gan gynnwys cynllun ac effeithiolrwydd cynnwys digidol ac effaith
deallusrwydd artiffisial.
Llywodraeth
Ymchwil
Cymunedau, Diwylliannau, Iechyd a Lles (CCHWR)
Gwefan Mae CCHWR eisiau meithrin dealltwriaeth gyffredin bod creadigrwydd a diwylliant yn rhan annatod o iechyd a lles. Mae hwn yn ddull sy’n ymgysylltu ag atal a chreu iechyd, nid dim ond triniaeth ac afiechyd; yn seiliedig ar asedau ac yn gyfannol; ac mae’n gymunedol, ar y cyd ac wedi’i gyd-gynhyrchu. Llywodraeth
Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth (NICE) Gwefan Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn dod â thîm o’r radd flaenaf o ymchwilwyr, ystadegwyr a dadansoddwyr data o Brifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru. deall, gwerthuso a llywio Gwelliannau iechyd y boblogaeth. Llywodraeth Cymru 01792 513459
Loteri Genedlaethol Gwefan Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Lles y Boblogaeth, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn dod â thîm o’r radd flaenaf o ymchwilwyr, ystadegwyr a dadansoddwyr data o Brifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor ynghyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru. deall, gwerthuso a llywio Gwelliannau iechyd y boblogaeth. Llywodraeth Cymru 028 9568 0143
Bwrdd Cynghori a Gwarchod Iechyd Cyhoeddus Cymru Gwefan Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi sefydlu ‘Bwrdd Cynghori a Gwarchod Iechyd Cyhoeddus Cymru’ i gefnogi’r byrddau partneriaeth a’r rhai sy’n gweithio ym maes gofal iechyd carchardai i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd. Llywodraeth Cymru
Pwyllgor Gweithredol Cymru RCPCH a’r Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol Gwefan Mae Pwyllgor Gweithredol Cymru yn cynrychioli aelodaeth yr RCPCH yng Nghymru ac yn cydlynu a rheoli gweithgareddau Colegau yng Nghymru. Mae’r Grŵp Cynghori Arbenigol Cenedlaethol yn is-grŵp sy’n cynnig cyngor ac arweiniad ar strategaeth, polisi a materion clinigol sy’n berthnasol i bediatreg ac iechyd plant yng Nghymru. Llywodraeth Cymru 020 7092 6000