Datblygu Gwefan Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal
Chwefror 8, 2019
Cyfrannua at drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol
Medi 2, 2019
Datblygu Gwefan Lleoliadau mewn Cartrefi Gofal
Chwefror 8, 2019
Cyfrannua at drawsnewid iechyd a gofal cymdeithasol
Medi 2, 2019

Lansio Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru

Cafodd Siarter Anableddau Dysgu newydd Gorllewin Cymru sydd wedi’i llunio gan bobl sy’n byw ag anableddau dysgu o Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ei lansio gan Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yn Sioe Sir Benfro eleni.

Mae’r siarter yn cynnwys rhestr o bethau y mae pobl yn eu disgwyl ac sydd eu hangen arnynt i fyw bywydau boddhaus. Mae’n amlinellu’r cymorth y mae pobl am ei gael a sut yr hoffent gael eu trin.  Mae wedi ei datblygu â chefnogaeth gan Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru a Choleg Sir Benfro. Fe’i cefnogir hefyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Penfro, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Dros y misoedd nesaf, caiff y prosiect ei gyflwyno ledled y rhanbarth. Esboniodd Carys James, Cyd-gadeirydd Grŵp y Rhaglen Anableddau Dysgu a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion:

“Nid prosiect yw hwn a arweinir gan weithwyr proffesiynol neu wasanaethau cymdeithasol, neu hyd yn oed elusennau. Yn ystod y misoedd nesaf, bydd yn cael ei gyflwyno’n gyfan gwbl i’r Dream Team, sef grŵp o bobl ag anableddau dysgu sy’n ein cynghori ar yr hyn sy’n wirioneddol bwysig ac yn ein dal yn gyfrifol. Byddant yn ymweld â busnesau a sefydliadau i ofyn iddynt ymrwymo – ac yn edrych i weld eu bod yn gwireddu eu hymrwymiadau.

“Rydym yn gwneud pethau’n wahanol yng Ngorllewin Cymru. Rydym yn falch iawn o’r Dream Team ac wedi ymrwymo i fesur popeth yr ydym yn ei wneud yn unol â gofynion y siarter.

“Dim ond y dechrau yw llofnodi’r siarter.  Nid yw’n ddigon i lofnodi – rhaid i sefydliadau ac unigolion weithredu’r hyn maent wedi’i addo, a bydd y Dream Team yn sicrhau eu bod yn gwneud hynny.”

Esboniodd James Dash, Cyd-gadeirydd Grŵp y Rhaglen Anableddau Dysgu:

“Mae Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru yn dwyn ynghyd ein hawliau, ein hanghenion a’n dymuniadau mewn dogfen syml sydd wedi’i hanelu at bawb yn ein cymuned.

“Rhoir sylw i feysydd hanfodol megis cefnogaeth, iechyd a pherthnasoedd, gan ddod â nhw i gyd at ei gilydd mewn dogfen y gall pawb ymrwymo iddi, ac fe ddylai pawb wneud hynny.

“Doeddwn i ddim yn siŵr ynghylch defnyddio’r geiriau “rydym yn mynnu” – ond rydyn yn gwneud hynny! Mae ond yn deg ein bod yn mynnu cael ein trin fel pawb arall, cael bywyd cymdeithasol, gwneud pethau sy’n ein bodloni a chael ein trin ag urddas a pharch.”

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae’n bleser gennyf nid yn unig lansio Siarter Anableddau Dysgu Gorllewin Cymru ond hefyd ei llofnodi. Byddaf yn ei chefnogi yn fy rôl fel Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

“Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y siarter a’r rhai a fydd yn parhau i chwarae rôl hanfodol o ran goruchwylio’r gwaith yn y dyfodol.

“Mae’r siarter yn ategu Anabledd Dysgu: Rhaglen Gwella Bywydau Llywodraeth Cymru sy’n ceisio gwella bywydau pawb sydd ag anabledd dysgu yng Nghymru.”

I gael mwy o fanylion ynghylch y siarter, gwyliwch y fideo ar https://vimeo.com/337960189